Nordberg HP3

Metso-nyň HP3 konus döwüjisi, ýokary öndürijilikli konus döwüjileriniň täze diapazonyndaky üçünji modeldir.Has ýokary zarba, has ýokary nokat, has köp eziji güýç we has köp güýç bilen birleşmek bilen, HP3 öndürijiniň pikiriçe has ýokary eziji netijeliligi, ajaýyp önümiň görnüşini we has ygtybarly, ygtybarly işlemegini üpjün edýär.

HP3 konus ýykyjy, has az eziji tapgyrlar bilen has inçe önümleri öndürmäge mümkinçilik berýär, şeýlelik bilen maýa goýumlaryňyzy azaldyp, energiýa tygşytlaýar.Optimallaşdyrylan tizligiň we uly zyňmagyň kombinasiýasy bilen, HP3 häzirki konus döwüjiniň iň ýokary peseliş derejesini üpjün edýär.Örän täsirli eziji hereketi sebäpli, HP3 konusyň diametri boýunça iň gowy güýç ulanylyşyna eýe.Şeýlelik bilen, ezilen ahyrky önümiň her tonnasyna pes kWt sagatda we pes aýlanyş ýüki bilen iki gezek tygşytlaýarsyňyz.Higherokarky boşlugyň dykyzlygy has yzygiderli dereje we ýokary görnüşi (kublygy) bilen ahyrky önümler üçin intertikulýar ezmek hereketini gowulandyrýar.

Täze HP3, subut edilen sapakly aýlanýan jam dizaýnyny goldaýar.Deňeşdiriş synaglary, eziji kameranyň daş-töwereginde deň eşikleri we has yzygiderli ýagdaýy görkezýär.Mundan başga-da, kesgitli gaýdyp geliş nokady bolan täze döredilen tramp goýberiş ulgamynyň ulanylmagy, tramp demiriniň bir bölegini geçenden soň hem döwüjiniň sazlamasynyň dessine saklanýandygyna göz ýetirýär.

HP3 Conce döwüjisi üçin ätiýaçlyk şaýlaryň sanawy Şulary öz içine alýar:

OEM No.

Bölümiň ady

N41060210

BOLT, GÖRNÜŞ

N88400042

GÖRNÜŞ, HEXAGONAL

N74209005

Kir ýuwujy

N98000821

Iýmitlendirmek

N90288054

Möhür enjamy

N80507583

Goldaw

N90268010

GYMMAT, BASYŞ YNANMAK

MM0330224

GYMMAT, BASYŞ YNANMAK

N55209129

BOWL LINER

N53125506

GLAND RING

MM0901619

Kelle topy

N98000854

NEBIT ÜÇIN

N98000823

GÖRNÜŞ

N98000792

Jübüt toplumy

N98000857

GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

N98000845

GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI, ÜPJÜNÇILIK

N98000924

Oturgyç çyzgysy toplumy

N13357504

GÖRNÜŞ

N35410853

GEAR

N15607253

EKSENTRIK BUSHING

MM0901565

Başlyk assambleýasy

N13308707

MAINSHAFT