Vsi Crusher bölekleri

VSI döwüjisi we geýim bölekleri

Dik wilka täsir ediji (VSI döwüjisi), gum ýasaýjy maşyn hökmünde hem tanalýar, agregat we gum öndürmek pudagynda köplenç ulanylýan eziji we şekillendiriji enjamdyr.Güýçli hemmetaraplaýyn eziji ýerine ýetirijiligi bar we adaty eziji enjamlardan tapawutlanýar.Gaýtadan işlenen magdan önümleri gowy kub şekillere eýe.Taýýar daş önümleriniň hil talaplary ýokarlanýarka, wertikal çäge täsir edýän gum öndürýän maşynyň bolmagy, şübhesiz, ulanyjylaryň ýokary spesifikasiýa talaplaryna laýyk gelýär we dürli spesifikasiýalaryň we granulalaryň taýýar daş önümlerini gaýtadan işläp bilýär.

BARMAC

VSI döwüjiniň artykmaçlygy

1. Iň soňky önüm kub, şolardan 90% -den gowragy ezilen gaýalaryň bölejikleriniň ululygy 5 mm-den az.Umumy hil ýokary we bazar giňdir.Dürli çäge we çagyl agregatlaryna laýyk gelmek üçin gaýtadan işlenip bilner.

2. Dikligine täsir edýän gum öndürýän maşyn diňe bir oňat ahyrky önüme eýe bolman, eýsem uly eziji kuwwatyna, durnukly işleýşine we has ýokary eziş derejesine eýe, iş kuwwaty has güýçli we gündelik gaýtadan işlemek kuwwaty uludyr.

3. Enjamyň ömri uzak, şowsuzlygy pes, iş wagtynda dürli bölekleri az sarp etmek.Bölekler orta we gaty gaty materiallary ezmek üçin has amatly könelişýär.

Dik dik täsir ediji döwüjiniň iş netijeliligi ätiýaçlyk şaýlarynyň hili bilen berk baglanyşyklydyr.Zapaslaryň hili, degirmeniň çykarylýan granulirligine, çykaryş ululygyna, çykarylyşyna we hyzmat ediş bahasyna gönüden-göni täsir edýär.Qualityokary hilli aşaga çydamly bölekler hyzmat möhletini ep-esli ýokarlandyryp, tehniki hyzmatyň wagtyny azaldyp, şol bir iş sagadynyň talaplaryna laýyk gelýän has ýokary hünärli önüm öndürip, ulanyjylar üçin has köp baha döredip biler.

“Sunrise”, VSI ýykyjy müşderileri üçin gowşak böleklere ýokary hilli hyzmat bermek üçin örtülen çäge takyk guýma tehnologiýasyny ulanyp, çäge öndürýän maşyn bölekleriniň doly önümçilik liniýasyna eýedir.Esasy önümler:

VSI Crusher Rotor kebşirlemek
VSI Crusher Iýmit turbasy
VSI Crusher distribýutory
VSI Crusher iýmit halkasy

VSI Crusher Upperokarky we aşaky köýnek
VSI Crusher Rotor Maslahaty
VSI Crusher ätiýaçlyk maslahaty

VSI Crusher Bolt toplumy
VSI Crusher Taper ýeň
VSI Crusher Trail plastinka toplumy

önüm_ görkeziş

Bu bölekler “High Marganese”, “High Chrome”, “Alloy Steel” we wolfram karbidi gaty ýüzi materialdan ýasalýar.“Sunrise”, Metso Barmac , Sandvik ERE TEREX, TRIO, NAKAYAMA, HENAN LIMING, SBM, ZENITH, KEFIED we ş.m. ýaly dünýäde öňdebaryjy wertikal täsir ediji üçin amatly eşik böleklerini üpjün edýär.

Iň meşhurVsi Crusher bölekleri

VSI döwüjiniň bölekleri (8)

VSI döwüjiniň rotor gurnamagynyň beýleki köýnek bölekleri