Konus döwüjiniň esasy wilkasy

Esasy gurnama konus döwüjiniň esasy bölekleri.Konus ýykyjy enjamyň esasy gurnamasy esasy şah, eksantrik gyrymsy agaç, kelleli dişli, manty, konus korpusy, esasy şahanyň gyrylmagy, gulp nurbady we gulplama enjamyny öz içine alýar.Esasy şahada eksantrik gyrymsy agaçlar, düwmeler, hereketli konuslar, hoz gulpy we pyrryldaklar bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

hakda

Eplenjiň ýokarsynda asma nokady bar.Dişli dişli eksantrik gyrymsylyga berkidilen.Dürli burçlarda paýlanan eksantrik gyrymsy agaçlar bar.Düwmäniň açar ýoly açar arkaly dürli burçlaryň açary bilen gabat gelýär, gulplama fakel halkasyny we manty çyzgysyny birleşdirýär.manty çyzgysynyň aşaky tarapy konus göwresiniň ýokarky tarapy bilen aragatnaşykda.

Günüň dogýan esasy şahasy gurnama, asyl bölekleriň ölçegi we materialy boýunça 100% öndürilýär.Esasy şah we göwre konus döwüjiniň esasy bölekleri bolansoň, “Sunrise” Metso, Sandvik, Symons, Trion, Shanabo, SBM, Şanhaý Zenith, Henan Liming we ş.m. ýaly köp markaly döwüjiler üçin amatly ýokary hilli esasy gurnama öndürýär. bölekleriniň ätiýaçlygy bar we ýakyn wagtda müşderiniň sahypasyna eltip biler.

Symons 3ft magistral gurnama

Haryt amaly

“Sunrise”, CAE simulýasiýa guýma ulgamynyň kömekçi prosess dizaýnyny kabul edýär we LF arassalaýjy peç we ýokary derejeli polat guýma önümlerine müşderileriň isleglerini kanagatlandyryp biljek we polat guýma önümleriniň mahsus hilini üpjün edip biljek LF arassalaýjy peç we VD vakuum degassirleýji peç bilen enjamlaşdyrylandyr.Müşderi tarapyndan berlen çyzgylara laýyklykda ýöriteleşdirilen önümçilik hyzmatyny hödürläp bileris.Mundan başga-da, “Sunrise” polat guýma önümleriniň hiline-de üns berýär we kastingiň daşky görnüşi müşderiler tarapyndan makullandy.

Bu element hakda

önüm_ oňaýsyzlyk_1

Saýlanan ýokary hilli polatdan ýasalan material

Specialörite ýokary hilli galyndy polatdan peýdalanyp, konus korpusy we miliň hiliniň öndürijiligi ep-esli gowulaşýar we täsire garşylyk we iş ömri ep-esli uzalýar.

Custörite hyzmat

Müşderileriň çyzgylaryna görä dürli görnüşli esasy gurnama önümlerini öndürýäris.Mundan başga-da, sahypany ölçemek hyzmatyny hödürleýäris.Biziň inerenerimiz, bölekleri skanirlemek we soňra tehniki çyzgylar döretmek üçin sahypaňyza girip biler.

önüm_ oňaýsyzlyk_2
95785270478190940f93f8419dc3dc8d

Atylylygy bejermek we gyzdyrmak prosesi

“Sunrise” -iň 4 sany partlaýjy maşyn, 6 sany ýylylyk arassalaýjy peç, bölekleriň temperaturasyna berk gözegçilik edip bilýän, guýmalaryň hilini ýokarlandyryp bilýän we çäge ýaly prosesler arkaly guýma ýerlerini netijeli arassalap bilýän awtomatiki gyryjy gaýtadan işleýän çäge otagy we beýleki önümçilik enjamlary bar. ýykylmagy we ýadrosy aýyrmak.

Sevenedi gözleg ulgamy

Mehaniki funksiýany barlamak, NDT weýran etmeýän synag, üç koordinat detektor we gatylyk synagy ýaly birnäçe synag enjamlary bilen toplumlaýyn synag enjamlary ulgamy bar.UT we MT kemçilikleri ýüze çykarmak ASTM E165 II-e ýetip biler we Hexagon üç koordinat detektorlary bilen enjamlaşdyrylandyr.Her bölegiň hiliniň pesdigine göz ýetiriň.

önüm_ oňaýsyzlyk_4

  • Öňki:
  • Indiki:

  • baglanyşykly önümler