Biz hakda

Kompaniýa
Profil

20 ýyldan gowrak taryhy bolan magdan enjamlary böleklerini öndüriji öňdebaryjy “Sunrise Machinery Co., Ltd.”Highokary marganes polatdan, ýokary hrom çoýun demirden, garyndy polatdan we ýylylyga çydamly polatdan ýasalan dürli bölekleri öndürip bilýäris.Bölekleri gaty gowy bilýän we müşderilerimize ýöriteleşdirilen hyzmatlary hödürläp bilýän hünärmen we täsirli önümçilik toparymyz bar.Gaty hil gözegçiligi prosesi bilen, ähli bölekler iberilmezden ozal ýokary hilli barlagdan geçmeli.Önümlerimiz ISO halkara hil ulgamy tarapyndan tassyklandy we Hytaýda öňdebaryjy önümiň hili bar.Önümlerimiziň görnüşleri we galyplary, döwüjiniň markasynyň köpüsini öz içine alýar.

Önümlerimiz dünýäniň 45-den gowrak ýurduna we sebitine satyldy.Productionyllyk önümçilik kuwwaty 10,000 tonna dürli bölekler we bir guýma bölekleriniň agramy 5kg-dan 12,000 kg-a çenli.

Biziňki
Taryh

1999-njy ýylda esaslandyryldy we 20 ýyldan gowrak wagt bäri magdan enjamlarynyň böleklerini öndürýäris.Baý önümçilik tejribesini we tehnologiýasyny topladyk.Müşderilerimize elmydama ýokary hilli önümler we hyzmatlar bermäge borçlanýarys.

Biziňki
Önümler

Önümlerimiz ýokary marganes polat, ýokary hrom çoýun demir, garyndy polat we ýylylyga çydamly polat ýaly ýokary hilli materiallardan ýasalýar.Bu materiallaryň hemmesi gaty güýçli we çydamly, dag-magdan pudagynyň agyr şertlerine çydap bilýär.Önümlerimiz hem gurmak we goldamak aňsat bolar ýaly döredildi.

Eňek plastinka, konkaw we manty, zarba çyzgysy, liner plastinka, döwüji çekiç we ş.m. ýaly köp sanly esbaplary we ätiýaçlyk şaýlaryny hödürleýäris, müşderilere ýüze çykyp biljek islendik kynçylykda kömek edip biljek tejribeli tehnikler toparymyz bar.

BIZ hakda

Toparymyz

Bizde hünärli we täsirli önümçilik topary bar, olaryň hemmesi bu pudakda tejribeli tehnikler.Müşderilere ýokary hilli önümler bermek üçin yzygiderli täze tehnologiýalary öwrenýärler we önümçilik proseslerini gowulandyrýarlar.

Biziňki
Hil barlagy

Her önümiň ýokary hilli standartlara laýyk gelmegini üpjün etmek üçin berk hil gözegçilik barlagymyz bar.Önümlerimizde hil meselesiniň ýokdugyny anyklamak üçin ösen synag enjamlaryny ulanýarys.

zawod-1
zawod-1
zawod-3

Biziňki
Tiýaçlyk şaýlary

Önümlerimiz dürli-dürli, diňe bölekleri geýmek bilen çäklenmän, pitman, konus göwresi, plastinka we oturgyç, rotor gurnama, VSI aýlaw, esasy wilka, hasaplaýjy gurnama we ş.m. ýaly beýleki ätiýaçlyklary hem öz içine alýar. Bu önümleriň hemmesi gowy OEM hili we amatly bahasy, müşderiler tarapyndan çuňňur garşylanýar.

hakda
karta

Biz bilen habarlaşyň

Bizde hünärli we täsirli önümçilik topary bar, olaryň hemmesi bu pudakda tejribeli tehnikler.Müşderilere ýokary hilli önümler bermek üçin yzygiderli täze tehnologiýalary öwrenýärler we önümçilik proseslerini gowulandyrýarlar.