Eňek plastinka, eksantrik mil we podşipnikler bilen eňek döwüjiniň pitman ýygnagy

Eňek döwüjisi pitman eňek döwüjiniň esasy düzüm bölegi.Berkidilen armatura bilen berkidilýän hereketli eňegi herekete getirmek we materialy hakykatdanam ezýän döwüjiniň bölegi bolan armatura doldurmak üçin jogapkärdir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

SUNRISE Jaw Crusher Pitman güýç we çydamlylyk boýunça iň esasydyr.Qualityokary hilli materiallardan we takyk işlenip taýýarlanan pitman, iň agyr şertlere garşy durmak üçin niýetlenendir.

Biziň pitmanymyz, ezilende ýüze çykýan ýokary täsirli ýüklere çydap biljekdigini üpjün edip, ýokary güýçli guýma polatdan ýasalýar.Pitmanyň üstü hem sürtülmäni we könelmegi peseltmek üçin takyk işlenýär.

Güýçlerinden we çydamlylygyndan başga-da, SUNRISE Jaw Crusher Pitman hem aňsat hyzmat etmek üçin niýetlenendir.Pitman gözden geçirmek ýa-da çalyşmak üçin aňsatlyk bilen aýrylýar we komponentlere aňsat bolýar.

eňek döwüjisi pitman (2)
Sandwik eňek döwüjisi pitman
JAW CRUSHER PITMAN (2)
JAW CRUSHER PITMAN (3)

Dowam etmek üçin gurlan eňek döwüjini gözleýän bolsaňyz, SUNRISE aýdyň saýlawdyr.Biziň pitmanymyz 1 ýyl kepillik bilen goldanýar we islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin dürli marka we model hödürleýäris.Mundan başga-da, “pitman” -y çyzgylaryňyza görä ýerleşdirip bileris we komponentlere aňsatlyk bilen girip bileris.

Önüm aýratynlyklary

“SUNRISE Jaw Crusher Pitman” -yň käbir esasy aýratynlyklary:
1. Güýç we çydamlylyk üçin ýokary güýçli materiallardan ýasalan
2. Smoothumşak işlemek we könelmegi üçin takyk işlenen
3. Bejeriş üçin aýyrmak we çalyşmak aňsat
4. 1 ýyl kepillik bilen goldanýar

Metso C106 eňek döwüjisi pitman (1)

Eňek döwüjilerimiz we eňek döwüjiňiziň işleýşini we ömrüni gowulaşdyrmak üçin size nädip kömek edip biljekdigi barada has giňişleýin maglumat almak üçin şu gün SUNRISE bilen habarlaşyň.


  • Öňki:
  • Indiki: