Eňek döwüji eňek plastinka marganes polat 13% -22%

Eňek döwüjisi gysyş görnüşli döwüjidir.Iýmit materialy üýtgewsiz we hereketli eňegiň arasynda ezilýär.Uly bölejikler bir gatly ezmek diýlip atlandyrylýan bir gatlakda ezilýär.Kiçijik bölejikler köp gatlakly eziji diýlip atlandyrylýan gaýanyň üstünde ezilýär.TheEňek tabaklaryorEňek öldieňek döwüjiniň iň ýygy-ýygydan çalşylýan ätiýaçlyk bölekleri, şonuň üçin hilieňek ölýäreziji netijeliligi we iş wagtyny kesgitleýän iň möhüm faktorlardyr.“Sunrise”, müşderimiz üçin iň täsirli eňek profiliniň dizaýnlaryny we könelmegine çydamly material taýýarlady.Şeýle hem, dürli markalara we modellere laýyk gelýän ätiýaçda ýygy-ýygydan ulanylýan eňek plastinkamyz bar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Içinde TIC bolan “Sunrise Jaw Crusher Plate” isleg boýunça elýeterlidir

“Sunrise Jaw” profil dizaýnlary

Programmalaryň we iýmit materiallarynyň giňligi sebäpli, “Sunrise” dürli iş şertlerine laýyk gelýän köp eňek profilini dizaýn etdi.Aşakda eňek profiliniň dogry görnüşini saýlamak üçin aýratynlyklary we esasy teklipleri tapyp bilersiňiz.

dav
eňek profili (2)
eňek profili (3)
eňek tertibi (4)
eňek profili (5)

Marokary marganes polat

katalog-C-Jaw 2
katalog-C-Jaw (2)
katalog-C-Jaw 3 görkeziş

Günüň dogmagy Eňek plastinka materialy

“Sunrise” eňek plastinkasynyň köpüsi ýokary marganes polatdan ýasalýar.Munuň sebäbi:
• Marganes eňek plitalary ezilende gaty işlemek ukybyny döredýär, bu bolsa könelişen ömrüni ep-esli uzaldýar.
• Laýnerler gysyjy güýçler bilen gaty işleýärler we islendik wagt işiň gatylaşan ýüzi bary-ýogy 2-3mm.
• Marganesiň göteriminiň ýokarlanmagy bilen asmanyň işleýiş tizligi ýokarlanýar;şonuň üçin 12-14% iş iň haýal we 20-22% çalt işleýär.
• Marganesiň mukdary pes bolsa, işiň gatylaşan ýüzi has ýokary Brunel bahasyna eýe;şonuň üçin 12-14% iş gatylaşsa, 16-19% we ş.m. has könelişer.
Günüň dogýan eňek plitalary diňe bir adaty marganes polaty bolman, eňegiň ömrüni 10% -30% ýokarlandyrýan Moly ýa-da Bor goşuň.

“Sunrise” ýokary marganes poladyň himiki düzümi

Material

Himiki düzümi

Mahaniki eýeçilik

Mn%

Cr%

C%

Si%

Ak / sm

HB

Mn14

12-14

1.7-2.2

1.15-1.25

0.3-0.6

> 140

180-220

Mn15

14-16

1.7-2.2

1.15-1.30

0.3-0.6

> 140

180-220

Mn18

16-19

1.8-2.5

1.15-1.30

0.3-0.8

> 140

190-240

Mn22

20-22

1.8-2.5

1.10-1.40

0.3-0.8

> 140

190-240

Model kategoriýasy

“Sunrise” -iň dürli döwüjiler üçin dürli nagyşlary bar.Şeýle hem, bir ýa-da iki hepdäniň içinde eltip bolýan ýygylyk bilen ulanylýan eňek çyzyklarynyň uly sanawyny saklaýarys.Biziň üpjün edip bilýän eňek plitalarymyz aşakda görkezilenler bilen çäklenmeýär

inwentar
inwentar1
inwentar2
inwentar3

  • Öňki:
  • Indiki: