Marokary marganes polatdan ýasalan çekiç

Marganes polatdan ýasalan çekiçler, çukur deşiklerinde “öz-özüni ýuwýar”, bu bolsa gysgyçlaryň üstündäki köýnegi azaldýar.Munuň tersine, käbir döwüjileriň ulanýan adaty guýma polat çekiçleri bu häsiýeti ýok we gysgyçlarda çalt könelmegine sebäp bolup biler.

Marganes poladynyň ýarylmagyna gaty ýokary garşylygy bar.Işleýiş şertleri sebitdäki hasyl güýjüniň artykmaçlygyna we ýarylmagyna sebäp bolsa, ýaryk gaty haýal ösýär.Munuň tersine, pes erginli polatdan ýasalan çatryklar çalt ösýär, bu bolsa çalt şowsuzlyga we çalyşmagyň zerurlygyna sebäp bolup biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Metal döwüji çekiç, metal döwüji maşynlaryň çalşylýan bölegi.“Sunrise” kompaniýasy tarapyndan öndürilen ýokary marganes polat Mn13Mo-dan ýasaldy.Mn13Mo gaty berk we aşgazana çydamly material bolup, özüni gatylaşdyrýan funksiýa bolup, döwüji çekiç böleklerini has berk we ygtybarly edýär.

Jikme-jiklikler

Marokary marganes-polatdan ýasalan-çekiç-1

Highokary marganes polat Mn13Mo aýratynlyklary
1. Uzak geýmek üçin ýokary aşgazana garşylyk
2. impactokary täsirli ýüklere garşy durmak üçin ajaýyp berklik
3. Easyeňil ýasamak üçin oňat işlemek
4. Çydamlylygy we howpsuzlygy ýokarlandyrmak üçin öz-özüni berkitmek funksiýasy

Mn13 metal döwüji çekiçleri ulanmagyň artykmaçlyklary
1. Iş wagtynyň azaldylmagy we tehniki hyzmatyň çykdajylary
2. Önümçiligiň ýokarlanmagy
3. Gowulandyrylan howpsuzlyk
4. Metal döwüji maşynyň uzaldylan ömri

Arza

Mn13 metal döwüjiniň çekiçleri
Mn13 metal döwüji çekiçler dürli goşundylarda ulanylýar, şol sanda:
Metal Metaly gaýtadan işlemek
● Awto böleklemek
● Ak önümleri gaýtadan işlemek
Waste Elektron galyndylary gaýtadan işlemek
Ol Çökýän galyndylary gaýtadan işlemek

Näme üçin bizi saýlamaly?

Näme üçin “Sunrise Company Mn13 Metal Shredder Hammers” -i saýlamaly?
“Sunrise” kompaniýasy ýokary hilli metal bölek çekiçlerini öndüriji.Olaryň Mn13 metal bölek çekiçleri çydamlylygy, howpsuzlygy we öndürijiligi bilen tanalýar.“Sunrise” kompaniýasy, beýleki metal bölek bölekleri we esbaplary hem hödürleýär, olary ähli metal böleklere zerurlyklar üçin bir dükan edýär.

Netije

Çydamly we ygtybarly metal döwüjilerini gözleýän bolsaňyz, “Sunrise Company Mn13” metal bölek çekiçleri iň oňat saýlawdyr.Önümleri we hyzmatlary barada has giňişleýin maglumat almak üçin şu gün “Sunrise” kompaniýasyna ýüz tutuň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • baglanyşykly önümler